نماد عشایر نشین ها
عشایر باد کوچک ترین و کم جمعیت ترین کشور میان چهار کشور جهان است. اقتصاد عشایر باد از طریق کشاورزی به دست می آید. عشایر باد قربانیان نسل کشی ملت آتش هستند و در آن زمان تمامی باد افزار ها مرده بودندپسر ۱۲ ساله ای زنده ماند‌. حیوان مورد علاقه و بومی باد افزاران قبل از جنگ صد ساله گاومیش و میمون بالدار بود.