آواتاری ها برترین مقالات،ترجمه کمیک ها،زیر نویس قسمت ها و... در آواتاری ها http://avatariha.ir 2018-07-18T14:55:31+01:00 text/html 2018-06-30T08:11:22+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو دیالوگ ماندگار: هیروشی ساتو http://avatariha.ir/post/184 <div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8330524584/Asami_mrsato.jpg" alt="هیروشی ساتو" width="424" vspace="0" hspace="0" height="227" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-06-30T07:36:08+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو آواکاست قسمت سوم http://avatariha.ir/post/182 <iframe class="shenotoIframe2" src="https://shenoto.com/iframe2/album/22695" scrolling="no"></iframe><style>.shenotoIframe2    {        width   : 100%;        height  : 184px;        border  : 0;        display : block    }    .wrapper    {        max-width : 1000px;        margin    : 20px auto;        padding   : 0 20px    }    @media  all and (max-width : 400px)    {        .shenotoIframe2        {            height : 128px;        }    }    @media (min-width : 400px) and (max-width : 500px)    {        .shenotoIframe2        {            height : 156px;        }    }</style><script>$(document).ready(), function (e) {        e.responsiveIframes = function (s, a) {            var i = this;            i.$el = e(s), i.el = s, i.$el.data("responsiveIframes", i), i.init = function () {                i.options = e.extend({}, e.responsiveIframes.defaultOptions, a);                var s = i.$el.find(".shenotoIframe2").wrap('<div class="iframe-content" />').attr("src"), n = '<div class="iframe-header"><a href="' + s + '" class="iframe-trigger">' + i.options.openMessage + "</a></div>", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger");                e(r).click(function (s) {                    s.preventDefault();                    var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage;                    a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () {                        e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position"))                    }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen"))                })            }, i.init()        }, e.responsiveIframes.defaultOptions = {            openMessage: "Full screen",            closeMessage: "Close"        }, e.fn.responsiveIframes = function (s) {            return this.each(function () {                new e.responsiveIframes(this, s)            })        }    }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";</script> text/html 2018-06-28T11:36:34+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو کمیک حیوانات گم شده با ترجمه فارسی http://avatariha.ir/post/181 <div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328115300/IMG_20180602_011303_607.jpg" alt="کاور کمیک " width="361" vspace="0" hspace="0" height="557" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">دانلود کمیک حیوانات خانگی گم شده&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">این کمیک توسط کانال تلگرامی&nbsp;</font><a href="http://t.me/avatarworld" target="_blank" title="دنیای آواتار">دنیای آواتار</a><font size="5" face="Mihan-Yekan">&nbsp;ترجمه و تهیه شده است.</font></div> text/html 2018-06-27T10:41:27+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو سوتی: حلقه زمین در فصل دو افسانه کورا http://avatariha.ir/post/179 <div><a href="http://s9.picofile.com/file/8330293034/Earth.jpg" target="_blank" title="سایز اصلی تصویر"><img src="http://s9.picofile.com/file/8330293034/Earth.jpg" alt="زمین" width="462" vspace="0" hspace="0" height="210" border="0" align="bottom"></a></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">برای مشاهده تصویر با سایز اصلی روی عکس کلیک کنید<br></font></div><br> text/html 2018-06-12T11:54:56+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو مقاله، میلو: پسربچه بزرگ! http://avatariha.ir/post/178 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8329197376/d476ff1cb6253dc1c2dc1c3daabd9cab.jpg" alt="کاور مقاله میلو" width="407" vspace="0" hspace="0" height="647" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">مقاله، میلو: پسربچه بزرگ</font></div> <p style="text-align: justify;"></p> text/html 2018-06-07T16:12:11+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو آواکاست اپیزود دو http://avatariha.ir/post/177 <iframe class="shenotoIframe2" src="https://shenoto.com/iframe2/album/22386" scrolling="no"></iframe><style>.shenotoIframe2    {        width   : 100%;        height  : 184px;        border  : 0;        display : block    }    .wrapper    {        max-width : 1000px;        margin    : 20px auto;        padding   : 0 20px    }    @media  all and (max-width : 400px)    {        .shenotoIframe2        {            height : 128px;        }    }    @media (min-width : 400px) and (max-width : 500px)    {        .shenotoIframe2        {            height : 156px;        }    }</style><script>$(document).ready(), function (e) {        e.responsiveIframes = function (s, a) {            var i = this;            i.$el = e(s), i.el = s, i.$el.data("responsiveIframes", i), i.init = function () {                i.options = e.extend({}, e.responsiveIframes.defaultOptions, a);                var s = i.$el.find(".shenotoIframe2").wrap('<div class="iframe-content" />').attr("src"), n = '<div class="iframe-header"><a href="' + s + '" class="iframe-trigger">' + i.options.openMessage + "</a></div>", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger");                e(r).click(function (s) {                    s.preventDefault();                    var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage;                    a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () {                        e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position"))                    }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen"))                })            }, i.init()        }, e.responsiveIframes.defaultOptions = {            openMessage: "Full screen",            closeMessage: "Close"        }, e.fn.responsiveIframes = function (s) {            return this.each(function () {                new e.responsiveIframes(this, s)            })        }    }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";</script> text/html 2018-06-01T21:01:02+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو دانلود کمیک رایگان جدید کورا(زبان اصلی) http://avatariha.ir/post/176 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328115300/IMG_20180602_011303_607.jpg" alt="دانلود کمیک حیوانات گم شده " width="265" vspace="0" hspace="0" height="410" border="0" align="bottom"></div><div>به نام خدا</div><div>دانلود کمیک رایگان جدید افسانه کورا (زبان اصلی)</div><div><br></div> text/html 2018-05-31T14:33:48+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو اسپویل چند صفحه از کمیک داستان های تیم آواتار http://avatariha.ir/post/175 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328013268/IMG_20180529_160036_430.jpg" alt="ماجرا های آواتار" width="322" vspace="0" hspace="0" height="309" border="0" align="bottom"></div> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;">به نام خدا&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اسپویل چند صفحه از کمیک داستان های تیم آواتار</div> text/html 2018-05-29T09:40:01+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو مقاله: ظهیر چگونه پرواز می کرد؟ http://avatariha.ir/post/174 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8327679934/zaheer_by_nycjune15_d7uameg.jpg" alt="ظهیر چگونه پرواز می کرد؟" width="283" vspace="0" hspace="0" height="283" border="0" align="bottom"></div> <div><br></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا</font><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">این مقاله برای بدست آوردن پاسخ (ظهیر چگونه پرواز می کرد؟) دلیل علمی آورده است.</font></div> text/html 2018-05-27T18:54:44+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو آرت بوک فصل 4 افسانه کورا http://avatariha.ir/post/173 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8327646592/9781616556877.jpeg" alt="آرت بوک فصل چهار افسانه کورا" width="263" vspace="0" hspace="0" height="347" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">به نام خدا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">دانلود آرت بوک فصل 4 افسانه کورا (در ادامه مطلب)</font></div> text/html 2018-04-27T10:12:42+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو دانلود آرت بوک افسانه کورا فصل سه http://avatariha.ir/post/171 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8324723442/The_Legend_of_Korra_The_Art_of_the_Animated_Series_Book_Three.png" alt="دانلود کمیک فصل 3 افسانه کورا" width="223" vspace="0" hspace="0" height="298" border="0" align="bottom"><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Koodak">به نام خدا</font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Koodak">دانلود آرت بوک رسمی افسانه کورا فصل سه<br></font></font></div> text/html 2018-04-24T12:45:23+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو دانلود آرت بوک افسانه کورا فصل دو http://avatariha.ir/post/168 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8324508468/22869.jpg" alt="دانلود آرت بوک فصل 2 افسانه کورا" width="301" vspace="0" hspace="0" height="366" border="0" align="bottom"><br><font size="4"><font face="Mihan-Koodak">به نام خدا</font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Koodak">دانلود آرت بوک رسمی افسانه کورا فصل دو</font></font><br><br></div> text/html 2018-04-02T06:58:00+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو اخبار: رونمایی از کمیک های جدید ATLA http://avatariha.ir/post/165 <p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8322807826/tumblr_p4rtc8JJRm1shyazao2_r2_540.png" alt="کمیک عدم تعادل" width="266" vspace="0" hspace="0" height="399" border="0" align="bottom"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">کمیک های جدید آواتار آخرین باد افزار!: </p> <p style="text-align: center;"><br> </p> <p style="text-align: center;">سال گذشته اعلام شد که سه گانه جدید آواتار: آخرین باد افزار منتشر می شود. </p> <p style="text-align: center;"><br></p> text/html 2018-04-01T13:28:30+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو دانلود آرت بوک افسانه کورا فصل یک http://avatariha.ir/post/164 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8322778418/the_legend_of_korra_book_1_el_arte_de_la_leyenda_de_korra_D_NQ_NP_479111_MLA20486060892_112015_O.jpg" alt="آرت بوک فصل یک افسانه کورا" width="299" vspace="0" hspace="0" height="399" border="0" align="bottom"><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Koodak">به نام خدا<br>دانلود آرت بوک رسمی افسانه کورا فصل یک<br></font></font></div><br> text/html 2018-03-29T09:00:32+01:00 avatariha.ir محمد امین آجورلو دانلود کمیک جنگ قلمرو ها بخش دو فارسی http://avatariha.ir/post/162 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8318878842/0001.jpg" alt="دانلود جنگ قلمرو ها بخش دو" width="285" vspace="0" hspace="0" height="428" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> کمیک جنگ قلمرو ها بخش دو ترجمه و منتشر شد</font></div><div align="center"><font size="4" face="Thread-000025f0-Id-00000005">(در ادامه مطلب دانلود کنید)</font></div>